Правила


Prekių įsigijimas ir pristatymas

1.1. Šios taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi AlfaJuice.eu svetaine bei elektronine parduotuve sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka ALFAJUICE.EU elektroninėje parduotuvėje siūlomas prekes ar kai Naudotojas / Vartotojas bet kaip kitaip naudojasi svetainės teikiamomis paslaugomis. Prieš pradėdami naudotis ALFAJUICE.EU svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis, jūs privalote atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis. Naudodamiesi AlfaJuice.eu svetainėje teikiamomis paslaugomis, jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

1.2. AlfaJuice.eu elektroninė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams poreikiams, nesusijusiems su verslu.

1.3. AlfaJuice.eu svetainę administruoja kaip INTERNETO SVETAINĖS TEIKĖJA bei elektroninėje parduotuvėje prekių prekybą organizuoja, vykdo ir su ja susijusias paslaugas teikia kaip Pardavėjas „Terdekas” MB, registracijos adresas: Gabijos g. 89-4, 06105 Vilnius, juridinio asmens kodas 305543985, PVM mokėtojo kodas LT100013158814.

1.4. Pirkėju šiose taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis AlfaJuice.eu elektroninėje parduotuvėje, Naudotoju laikomas asmuo besinaudojantis kitomis svetainės paslaugomis. Naudotis ALFAJUICE.EU  elektronine parduotuve ir joje pirkti turi teisę: – veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; – juridinių asmenų įgalioti atstovai.

1.5. Pirkdamas prekes Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad jis turi teisę pirkti šioje parduotuvėje.

1.6. ALFAJUICE.EU svetainės lankytojui pažymėjus apie savo sutikimą su Taisyklėmis, jos tampa interneto svetainės teikėjos ir svetainės lankytojo santykius reguliuojančiu sutartiniu dokumentu.

1.7. Kai ALFAJUICE.EU svetainės lankytojas joje įsigyja prekes, kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo ir pardavimo sutarties dalimi, ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Pirkimo ir pardavimo sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja prekių užsakymą ir nustatyta tvarka atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir apmokėjimas gautas.

1.8. ALFAJUICE.EU svetainę galite naršyti laisvai, tačiau norėdami pirkti prekių ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje ar naudotis paslaugomis, kurioms būtina registracija, privalote susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis. Tais atvejais, kai nesutiksite su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, negalėsite įsigyti prekių ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje ir (ar) naudotis tam tikromis svetainės paslaugomis.

1.9. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant ALFAJUICE.EU  el. parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.10. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.11. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi ALFAJUICE.EU el. parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas ALFAJUICE.EU el. parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti ALFAJUICE.EU el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.12. Atsižvelgdamas į Taisyklių 1.2 punktą ir siekdamas pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, Pardavėjas pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus. T. y. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių.

1.13. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti ALFAJUICE.EU svetainės ar el. parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui/Naudotojui.

1.14. Visas ALFAJUICE.EU svetainės turinys, įskaitant tekstą, dizainą, grafinius elementus, logotipus, prekių ženklus, pavadinimus, vizualinius kūrinius, garso įrašus, programinę įrangą, kitus intelektinės nuosavybės objektus priklauso „Terdekas“ MB. Be atskiro interneto svetainės teikėjo leidimo juos draudžiama naudoti kitais negu naršymo ALFAJUICE.EU svetainėje ir pirkimų atlikimo tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant, negalima komerciniais tikslais atgaminti, dauginti, kopijuoti, parduoti, perparduoti ar kaip nors kitaip naudoti nei visos šios svetainės, nei atskirų jos ar jos turinio dalių. Medžiagą ALFAJUICE.EU  svetainėje „Terdekas“ MB savo klientams teikia kaip paslaugą, todėl ji gali būti naudojama tik informaciniais tikslais.

1.15. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, tokiomis kaip „Facebook“ socialinio tinklo paslaugos, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Pareiškimą dėl teisių ir pareigų. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis.

  1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis ALFAJUICE.EU el. parduotuve ir pirkti joje siūlomas prekes, privalo užsiregistruoti ALFAJUICE.EU el. parduotuvės sistemoje kaip nuolatinis ar vienkartinis vartotojas, užpildydamas registracijos anketą. Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą. Naudotojui besinaudojant svetainės paslaugomis registruotis nebūtina, nebent ten, kur reikalaujama pagal svetainės turinį siekiant naudos Naudotojui.

2.2. Pirkėjas pirkdamas ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje yra atsakingas, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.

2.4. Užsiregistravęs Pirkėjas / Naudotojas įgyja individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti, laikyti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas / Naudotojas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie ALFAJUICE.EU  el. parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei ALFAJUICE.EU  svetainės ar el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju / Naudotoju. Jei Pirkėjas / Naudotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai paštu, telefonu ar el. laišku.

2.5. Užsiregistruodamas Pirkėjas / Naudotojas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis ALFAJUICE.EU  svetainėje ar el. parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis. Daugiau apie Pirkėjo / Naudotojo asmens duomenų rinkimą ir naudojimą, taip pat slapukų naudojimą galite sužinoti „Terdekas“ MB Asmens duomenų tvarkymo politikoje.

2.6. Pardavėjas gali statistiniais tikslais naudoti su Pirkėjo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t. y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Pirkėjo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.7. Pirkėjas / Naudotojas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ar jo partnerių pranešimų ar kitų Pirkėjui / Naudotojui naudingų pasiūlymų, registracijos anketoje turi galimybę pasirinkti, kad tokie pranešimai ar pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui pageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo / Naudotojo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui / Naudotojui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.8. Asmens duomenys tvarkomi pagal Asmens duomenų tvarkymo politikos nuostatas.

  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu. Skaičiuojant galutinę užsakymo kainą, akcijos ir nuolaidų kodai nėra sumuojami. 

3.2. Pirkėjas atsiskaito naudodamasis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už Pirkėjo mokėjimo metu duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

3.3. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant suformavęs užsakymą. Tik gavus apmokėjimą už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį.

3.4. Jei Pirkėjas pareikalauja PVM sąskaitos-faktūros, Pardavėjas ją išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo Registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 5 (penkias) darbo dienas po prekių pristatymo. Pirkėjas turi teisę pareikalauti PVM sąskaitos-faktūros per 30 kalendorinių dienų nuo prekių pirkimo.

  1. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. ALFAJUICE.EU el. parduotuvės prekyba ir pristatymas vykdomi Lietuvos teritorijoje. 

4.2. Už prekių pristatymo paslaugą Lietuvoje yra taikomas papildomas mokestis, kuris nurodomas ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.

4.3. Užsakymo pristatymas į kitas šalis vykdomas pagal elektroninėje parduotuvėje ALFAJUICE.EU užsakymo pateikimo momentu nurodomą pristatymo įkainį.

4.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų įvykdytas visa apimtimi. Jeigu to padaryti nepavyksta, Pirkėjui pinigai už jo apmokėtas, tačiau Pardavėjo nepristatytas prekes, grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas užsakymo apmokėjimas, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prekių apmokėjimo. Apie tai Pirkėjas bus nedelsiant informuotas pateiktu el. paštu ar telefonu.

4.5. Pirkėjo / Naudotojo užsakytos prekės el. parduotuvėje ar per svetainėje esančią nemokamo pavyzdžio užklausą, pristatomos Pirkėjo / Naudotojo užsakyme nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Nemokamo pavyzdžio atveju prekės pristatomos į pašto dėžutę.

4.6. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjo įgaliotas atstovas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jei Pardavėjo įgaliotas atstovas 3 (tris) dienas iš eilės Pirkėjo nurodyti adresu neranda nei Pirkėjo, nei bet kurio kito pilnamečio asmens, prekės laikomos Pardavėjo įgalioto atstovo Pickup siuntų taškuose. Pardavėjas kuo skubiau informuoja Pirkėją apie susidariusią situaciją.

4.7. Jeigu prekės nebuvo pristatytos dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar pan.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą.

4.8. Pardavėjo įgaliotas atstovas pristato prekes Pirkėjui į namus, biurą ar bet kokiu kitu pasirinktu adresu Lietuvoje užsakymo suformavimo metu pasirinkto pristatymo laiko ribose (8-14 val., 14-18 val. arba 18-22 val.) per 1-4 darbo dienas nuo apmokėjimo gavimo. Apie numatomą siuntos pristatymo laiką bei siuntos numerį būsite informuoti SMS žinute arba el. paštu. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymą būdą bei laiką.

Prekių pristatymo metu, kurjeriui pareikalavus, turėsite parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.9. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.10. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą) ir kokybę.

4.11. Pirkėjas, pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (praplyšęs pakavimo lipdukas, pažeistos pakuotės ar kitaip išoriškai pažeista), privalo tai pažymėti prekes lydinčiuose dokumentuose (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.

4.12. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, kad siuntoje prekių kiekis yra netinkamas arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta prekes lydinčiame dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją, grąžinti neužsakytas prekes, o Pardavėjas įsipareigoja įmanomai per kuo greitesnį laikotarpį pristatyti tinkamą ir (ar) trūkstamą prekių kiekį ir (ar) tinkamas prekes.

4.13. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti prekes lydinčiame dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje). Pirkėjui nepatikrinus prekių kokybės siuntos būklės ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka kokybės neatitikimų neužfiksavus, laikoma, kad prekės pristatytos tinkamos kokybės.

4.14. Pirkėjui pasirinkus prekes atsiimti siuntų paštomate, siuntos į paštomatus pristatomos per 1-4 darbo dienas.

Paštomatai dirba 24 val. per parą, 7 d. per savaitę.

Kai Jūsų siunta bus pristatyta į paštomatą, apie tai Jums bus pranešta SMS žinute ir/ar el. paštu. Prekes paštomato galite atsiimti per 5 kalendorines dienas. Užsakytų prekių neatsiėmus per šį laikotarpį, jos bus grąžintos pardavėjui. Atsiimdami siuntą DPD Pickup siuntų terminale turėsite suvesti SMS žinute gautus PIN kodus.

4.15. Jei atsiimdami siuntą pastebite pakuotės pažeidimą apie tai praneškite el. paštu info@alfajuice.eu arba  kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių tel.: 8 618 32215.

  1. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Prekių aprašymai ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje ir ant konkrečių prekių pakuočių esantys prekių aprašymai gali skirtis – tokiu atveju pirkėjas privalo vadovautis ant konkrečių prekių pakuočių esančiais prekių aprašymais. Realios prekės išvaizda taip pat gali skirtis nuo esančios nuotraukoje.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

5.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  1. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas (vartotojas) negali atsisakyti ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, nes sutartis sudaryta dėl maisto produktų, kurie vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais yra negrąžinami.

6.2. Netinkamos kokybės prekės, prekės pažeistose pakuotėse ar kitaip išoriškai pažeistos prekės keičiamos į kokybiškas prekes Pardavėjo iniciatyva.

6.3. Kokybiškos prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

6.4. Prekės keičiamos Pardavėjui iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą. Pardavėjo atstovas atvyksta atsiimti prekių. Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pardavėjui. Dėl prekių keitimo kreiptis el. paštu: info@alfajuice.eu; arba tel.: 8 618 32215.

6.5. Keičiant ALFAJUICE.EU el. parduotuvėje įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių keitimo formą.

  1. Apsikeitimas informacija

7.1.   Pardavėjas visus pranešimus, susijusius su prekių pristatymu, siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo / Naudotojo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu, gyvenamosios vietos adresu ar telefonu. Pardavėjas siunčia informaciją Pirkėjui / Naudotojui tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavęs Pirkėjo / Naudotojo sutikimą.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@alfajuice.eu, telefonu 8 618 32215.

  1. 8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

8.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius LR įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Interneto svetainės teikėja neatsako už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi ALFAJUICE.EU  svetaine trikdžių, už duomenų praradimus ar sugadinimus, atsiradusius dėl paties Pirkėjo / Naudotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Pirkėjo / Naudotojo žinia arba dėl Pirkėjo / Naudotojo aplaidumo turinčių jo prisijungimo prie ALFAJUICE.EU  svetainės duomenis, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą ALFAJUICE.EU  svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir (ar) naudojimosi ALFAJUICE.EU  svetaine trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Pirkėju / Naudotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

8.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 60 kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

8.6. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybai (interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.